STRATEGI
VÄGLEDNING

Vi erbjuder strategisk rådgivning baserat på erfarenhet och forskning till våra uppdragsgivare. Vi guidar till rimlighet och relevans i projekt och i verksamheter utifrån övergripande styrdokument och aktuella behov. Det kan handla om att våga göra prioriteringar eller hitta nya vägar.

Vi ger även stöd i samverkansprocesser. Samverkan är komplext och har utmaningar. Vi ger råd till strategier, nya arbetsformer och förmågor som leder till samverkan mellan flera aktörer. Vi skapar en förståelse för vad som kan behövas både internt och extern för att nå framgång tillsammans.

Är det så att det finns medel att söka, men en brist på idéer? Vi har verktyg för att stimulera och generera nya idéer, ofta med nya samarbetskonstellationer. Vi ger sedan vägledning för att utveckla idéerna till hållbara projekt kopplade till övergripande strategier och målsättningar. Våra verktyg och vår vägledning skapar möjlighet att beviljas medel från fonder och program.

I specifika fall skräddarsyr vi kurser där vi förmedlar kunskap om våra metoder kopplat till uppdragsgivarens behov.

INTEGRERING

VETA ger stöd till att integrera samtliga av de sju diskrimineringsgrunderna i utvecklingen och styrningen av våra uppdragsgivares projekt och verksamhet. Vi arbetar för att implementera ett intersektionellt förhållningssätt där vi kan öka medvetenheten kring hur olika diskrimineringsgrunder som kön, etnicitet och funktionsnedsättning kan samverka och förstärka varandra.

Vi ger stöd i att uppmärksamma värderingar och normer kopplat till dessa diskrimineringsgrunder i hela utvecklingsprocessen. Vi belyser hur dessa mekanismer kommer till uttryck och samordnas, vilket skapar diskussion kring hur verksamheten kan förändras. VETA erbjuder en metod hur uppdragsgivaren kan göra en problemanalys, sätta mål och skapa en systematisk uppföljning kopplat till diskrimineringsgrunderna.